you know me otherwise leave there

leoninee

welcome my friends

مناجات مسجد كوفه

خدايا من از تو امان ميخواهم  در روزي كه سود ندارد دارايي و فرزند جز كسي كه دل پاك نزد خدا بياورد

و از تو امان ميخواهم  در روزي كه ستمكار پشت دست خود را از پشيماني بگزد و ميگويد اي كاش با رسول خدا همراه ميشدم

و از تو امان ميخواهم   روزي كه مجرمان به سيمايشان شناخته شوند وبه موي سر تا قدمهايشان گرفته شوند

و از تو امان ميخواهم   روزي كه نه پدري از فرزندش براي چيزي  كيفر و جزا بكشد نه فرزندي از پدرش

و از تو امان ميخواهم   روزي كه عذرخواهي ستمكاران برايشان سودي ندهد و لعنت براي آن هاست و خانه بد جاي آنهاست

و از تو امان ميخواهم   روزي كه هيچ كس را بر ديگري قدرتي نيست و كار فرمان در آن روز مخصوص خداست

و از تو امان ميخواهم   روزي كه بگريزد مرد از برادرش و مادرش و همسرش و فرزندانش و هر كس در آنروز مقام و وضع مخصوص به خودش را دارد

Go Back

Comment