you know me otherwise leave there

leoninee

welcome my friends

صدای پای آب

صدای پای آب 

اهل کاشانم 
 روزگارم بد نیست 
تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی
مادری دارم بهتراز برگ درخت 
 دوستانی بهتر از آب روان 
 و خدایی که دراین نزدیکی است 
لای این شب بوها پای آن کاج بلند
روی آگاهی آب روی قانون گیاه
 من مسلمانم 
قبله ام یک گل سرخ 
جانمازم چشمه مهرم نور
 دشت سجاده من 
 من وضو با تپش پنجره ها می گیرم
 در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف 
سنگ از پشت نمازم پیداست 
 همه ذرات نمازم متبلور شده است 
 من نمازم را وقتی می خوانم 
که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو 
 من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم 
پی قد قامت موج 
 کعبه ام بر لب آب 
 کعبه ام زیر اقاقی هاست 
 کعبه ام مثل نسیم می رود باغ به باغ می رود شهر به شهر 
حجرالاسود من روشنی باغچه است 
 

کاشان | قریه چنار | تابستان 1343

Go BackComment